ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓๖ Border Patrol Police Company 336

     - พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
     - ประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๒๓

     - ระเบียบ.ความลับ ๒๕๔๔
     - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

     - ระเบียบการใช้ที่ราชพัสดุ ๑
     - ระเบียบการใช้ที่ราชพัสดุ ๒
     - ระเบียบการใช้ที่ราชพัสดุ ๓
     - ระเบียบการใช้ที่ราชพัสดุ ๔
     - ระเบียบการใช้ที่ราชพัสดุ ๕
     - ระเบียบการใช้ที่ราชพัสดุ ๖
     - ระเบียบงานพัสดุ

     - ๑.พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
     - ๒.พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
     - ๓.พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
     - ๔.พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
     - พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
     - หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายการรักษาพยาบาล