ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

..........................รายนามผู้บังคับบัญชา...........................................................................................ดำรงตำแหน่ง

.................1. พ.ต.ต.ประสงค์ .....สัจวรรณ์....................................................ตั้งแต่..............1 .....พ.ค...2521.....ถึง...14 ...พ.ย....2523
.................2. พ.ต.ต.สามารถ ......นิลฤทธิ์ ....................................................ตั้งแต่..............14... พ.ย...2523......ถึง...15 ...มิ.ย....2525
.................3. พ.ต.ต.ประดิษฐ .....ฐาปะทะ....................................................ตั้งแต่..............15... มิ.ย...2525......ถึง...12... ธ.ค....2529
.................4. พ.ต.ท.สุริวงค์ ........ณ บุญหลง ................................................ตั้งแต่..............12... ธ.ค...2529......ถึง....6 ....ม.ค....2535
.................5. พ.ต.ท.เดชา ...........คำเกิด .......................................................ตั้งแต่...............6..... พ.ค...2535.....ถึง....7 ....เม.ย...2541
.................6. พ.ต.ท.นพเก้า..........โกกิละวาที...............................................ตั้งแต่...............7 ..0.เม.ย..2541.....ถึง....22 ..พ.ย....2547
.................7. พ.ต.ต.อภิชาติ.........รักพงษ์ .....................................................ตั้งแต่...............22... พ.ย...2547.....ถึง....7.....ธ.ค....2550
.................8. พ.ต.ท.บงการ .........เจริญสุข...................................................ตั้งแต่................7..... ธ.ค...2550.....ถึง....10...ก.พ...2554
.................9. พ.ต.ต.พงษ์นรินทร์..พลนำ......................................................ตั้งแต่................10....ก.พ..2554......ถึง....5 ....พ.ค...2560
................10.พ.ต.ต.ธวัชชัย.........สุรินต๊ะ.....................................................ตั้งแต่.................9......มิ.ย..2560......ถึง....5 .....ปัจจุบัน