ชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 - - -
อนุบาล 2 - - -
อนุบาล 3 13 13 26
ป.1 2 6 8
ป.2 2 3 5
ป.3 1 6 7
ป.4 5 3 8
ป.5 5 4 9
ป.6 5 2 7
รวม 33 37 70


ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ปฏิบัติหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ
1 ด.ต.นพดล   กนกพันจิรวัฒน์ ครูใหญ่ 082-3923655 (ครูใหญ่)
2 ส.ต.ต.ธิติพงษ์   อนุรักษ์วนภูมิ ครูผู้สอน 097-9929606 (ครู ป.2)
3 ส.ต.ต.นิวัตร   สุข่า ครูผู้สอน 093-2349216 (ครู ป.6)
4 นายบุญมา   แสงจันทร์เพ็ญกุล ผู้ดูแลเด็ก 087-1892524 (ครู ป.3)
5 นายรัตติชัย   ไพรประดิษฐผล ผู้ดูแลเด็ก 062-9493364 (ครู ป.5)
6 นายวิมล   สุขโพธิญาณ จนท.สุขศาลา 091-6322568 (ครู ป.4)
7 น.ส.กานต์ธิดา มนตรีสถิตกุล ครู อบจ. 093-2539817 (ครู ป.1)
8 น.ส.ฐิติกัญญาภัทร   ด่านแม่ลา ครู รร.คู่พัฒนา 093-2204891 (ครู อนุบาล)