ชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 - - -
อนุบาล 2 - 4 4
อนุบาล 3 5 2 6
ป.1 3 2 5
ป.2 1 - 1
ป.3 5 2 6
ป.4 2 2 4
ป.5 4 3 7
ป.6 1 3 4
รวม 19 18 37


ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ปฏิบัติหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ
1 ส.ต.ท.ณัฐคมน์   สิริแจ่มพงศ์ ครูใหญ่ 098-5232987 ครูใหญ่
2 ส.ต.ท.(ญ) พิกุล  คอโมแฮ ครูผู้สอน 087-1897139 ครู ป.5,6
3 ส.ต.ต.ธนเดช   บุญเขตอนันต์ ครูผู้สอน 083-3032935 ครู ป.4
4 น.ส.ชนิฐา  จิตใจเลิศงาม ผู้ดูแลเด็ก 094-1621482 ครู ป.1-2
5 นางสุขกันดี   ใจสนอง ผู้ดูแลเด็ก 093-9763909 ครู ป.3
6 น.ส.ภริศา   โพแก้ว ครู รร.คู่พัฒนา 064-0245581 ครู อนุบาล