ชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 - - -
อนุบาล 2 4 2 6
อนุบาล 3 1 7 8
ป.1 3 3 6
ป.2 3 7 10
ป.3 3 2 5
ป.4 5 4 9
ป.5 5 6 11
ป.6 - - -
รวม 24 31 55


ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ปฏิบัติหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ
1 ร.ต.อ.ยงยุทธ  เก่งกล้า ครูใหญ่ 098-6498239 ครูใหญ่
2 ส.ต.ท.วีรชัย   สุข่า ครูผู้สอน - ครู ป.3/ป.5
3 ส.ต.ท.(ญ) ชไมพร  เขียวขจีพนา ครูผู้สอน 095-2295686 ครู ป.4
4 ส.ต.ท.(ญ) นภาพร  ซูข่า ครูผู้สอน - ครู ป.2
5 น.ส.นาสอ  สุภชัยทวีเลิศ ผู้ดูแลเด็ก - ครู อนุบาล 2
6 นางศศิธร   ชมภูศรี ครู รร.คู่พัฒนา - ครู อนุบาล 3 / ป.1