ชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 6 - 6
อนุบาล 2 3 1 4
อนุบาล 3 4 6 10
ป.1 7 5 12
ป.2 3 3 6
ป.3 9 5 14
ป.4 3 8 11
ป.5 6 9 15
ป.6 1 5 6
รวม 42 42 84

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ปฏิบัติหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ
1 พ.ต.ต.สุรัตน์    ศรีเพ็ง ครูใหญ่ 097-9611589 (ครูใหญ่)
2 ส.ต.อ.(ญ) พัชรพรรณ  ปริชญ์พงศ์ ครูผู้สอน 095-8026771 ครู ป.6/ห้องสมุด
3 ส.ต.ท.ตวงสิทธิ์  ศักดิ์เดโชกุล ครูผู้สอน 098-7859841 ครู ป.3
4 ส.ต.ต.(ญ) พิศยาพร   วัฒนาอนุรักษ์ ครูผู้สอน 084-8101653 ครู ป.1
5 น.ส.ศรีเรียม   วราฤทธิ์หิรัญกุล ผู้ดูแลเด็ก 087-1805647 ครู อนุบาล 1
6 นายสุรพล   ไม่มีนามสกุล ผู้ดูแลเด็ก 090-3215637 ครู ป.4
7 นายศักดิ์พล   ชายสืบสกุล ครู อบจ. 085-6266980 ครู ป.5
8 นายวรวิทย์   เพชรพญาไม้ ครูมูลนิธิ 098-3237249 ครู ป.2
9 น.ส.สุภาพร   สุริยะ ครู รร.คู่พัฒนา 098-2980817 ครู อนุบาล 1-2