ชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 - - -
อนุบาล 2 2 2 4
อนุบาล 3 2 4 6
ป.1 7 2 9
ป.2 10 7 17
ป.3 10 4 14
ป.4 - - -
ป.5 - - -
ป.6 - - -
รวม 31 19 50


ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ปฏิบัติหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ
1 ด.ต.วรรธนา   จะนู ครูใหญ่ 087-1780656 ครูใหญ่
2 ส.ต.ท.มนตรี   สาทร ครูผู้สอน 097-9309050 ครู ป.1
3 ส.ต.ท.ไพฑูรย์  สูจา ครูผู้สอน 081-0291015 ครู ป.2
4 ส.ต.ต.อิสรชัย   วรวัตสิริกุล ครูผู้สอน 061-8037690 ครู ป.3
5 นางกาญจณา  ไพรยุทธนานนธ์ ผู้ดูแลเด็ก   ครู อนุบาล
6 น.ส.บัวลอย  ดุกุ๊เจ๊ะ ครู รร.คู่พัฒนา   ครู อนุบาล
7 นายศุภศร   คาจู ผู้ดูแลเด็ก   ครู อนุบาล