ชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 - - -
อนุบาล 2 5 8 13
อนุบาล 3 6 11 17
ป.1 7 4 11
ป.2 3 5 8
ป.3 3 5 8
ป.4 5 7 12
ป.5 6 5 11
ป.6 2 1 3
รวม 37 46 83


ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ปฏิบัติหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ
1 ร.ต.ท.วรวุฒิ   นามมล ครูใหญ่ 095-6893502 ครูใหญ่ / ป.๕
2 ส.ต.ท.ยาโกะ  ภูู่นายพล ครูผู้สอน 099-8649408 ครู ป.4
3 ส.ต.ท.พิมล  แจ่มคีรีรัตน์ ครูผู้สอน 096-3532568 ครู ป.1
4 ส.ต.ต.(ญ) สุชาดา  ขจิตเพชรงาม ครูผู้สอน 080-0324041 ครู ป.3
5 น.ส.สุภาพร   ถนอมสุขสันติ ผู้ดูแลเด็ก 086-3391102 ครู ป.2
6 น.ส.ไพรกิม   อนันต์ ครู รร.คู่พัฒนา 085-7214000 ครู อนุบาล
7 นายประหยัด   คำสิงห์ ครู อาสา 093-5292813 ครู ป.6