ชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 - - -
อนุบาล 2 6 4 10
อนุบาล 3 16 7 23
ป.1 8 4 12
ป.2 4 2 6
ป.3 11 6 17
ป.4 4 3 7
ป.5 5 2 7
ป.6 - - -
รวม 54 28 82


ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ปฏิบัติหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ
1 จ.ต.ส.จิรวัฒน์  กนกพันจิรวัฒน์ ครูใหญ่ 098-9978834 ครูใหญ่
2 ส.ต.ท.(ญ) อรปรียา  หล้าป้อ ครูผู้สอน 064-9299200 ครู ป.1-2
3 น.ส.จีรภา   ประกิตกิตติกุล พนักงานราชการ 093-9262489 ครู ป.3-4
4 น.ส.สิริภาคย์   ยอดทอง ครู รร.คู่พัฒนา 084-9507179 ครู อนุบาล 2
5 นายวีรชัย ไฝ่รักสงบ ผู้ดูแลเด็ก 087-9321016 ครู อนุบาล 3